Środowiskowa Placówka Edukacyjno -Wychowawcza Nr 1

Statut

                                                         

 

STATUT

ŚRODOWISKOWEJ PLACÓWKI EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZEJ NR 1

W SZCZECINIE

ul. Koszalińska 13

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Informacje ogólne o przedszkolu

 

§ 1. 1. Środowiskowa Placówka Edukacyjno – Wychowawcza Nr 1 zwana dalej „Placówką”, „ŚPEW Nr 1” „Przedszkolem” w swoje strukturze organizacyjnej obejmuje:

 1. Publiczne Przedszkole Środowiskowe Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13
 2. Świetlicę Środowiskową w Szczecinie, ul. Koszalińska 13

I działa na podstawie:

        1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

   2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

   3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r . Karta Nauczyciela;

   4) niniejszego statutu. 

 1. Siedzibą ŚPEW Nr1 jest budynek wolnostojący położony w Szczecinie przy ulicy Koszalińskiej 13 w Szczecinie
 2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie
 4. Pełna nazwa używana przez przedszkole, placówkę brzmi jak następuje:

 Środowiskowa Placówka Edukacyjno–WychowawczaNr 1

 1. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
 2. Na pieczęciach przedszkole używa nazwy o następującej treści:

Środowiskowa Placówka Edukacyjno–WychowawczaNr 1

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio
  z budżetu gminy Szczecin, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin

§ 2. Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

 1. przedszkole  – należy przez to rozumieć Przedszkole w Środowiskowej Placówce Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1;
 2. placówka lub „ŚPEW Nr 1”– należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne i oddział świetlicy
 3. świetlica - należy przez to rozumieć świetlicę środowiskową w Środowiskowej Placówce Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1
 4. nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola oraz świetlicy środowiskowej
 5. rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
 6. dzieci  – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola, o którym mowa
  w § 1 ust. 1; oraz wychowanków świetlicy
 7. podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane
  w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien  posiadać wychowanek  po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji  podstawy programowej
 8. program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 9.  dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1
 10. ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 11. karta nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela
 12. ustawa Prawo Oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 13.  indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu
  o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla ucznia objętego kształceniem specjalnym
 14. organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Zachodniopomorski Kurator Oświaty
 15. organ prowadzący – należy przez to rozumieć Gmina Miasto Szczecin

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

Cele i zadania przedszkola

 

§ 3. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

1. Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeniach na drodze wartości jakimi są  prawda, dobro i piękno.  

2.Przedszkole zapewnia w szczególności:

 1. bezpłatne  nauczanie i wychowanie w zakresie   podstawy programowej w oparciu
  o program wychowania przedszkolnego;
 2. rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;
 5. wspomaganie  rodziny w jej wychowawczej roli;
 6. kształcenie  uniwersalnych  zasad etycznych  i odpowiedzialności  za swoje czyny.

3.  Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem
i troską  o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:

 1. zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi
  z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
 2. kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz  poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka;
 3. udziela  pomocy psychologiczno–pedagogicznej poprzez:
  1. indywidualną opiekę  pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka
   i rodziców  tego potrzebujących,
  2. udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń w realizacji zadań wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,
  3. udzielanie porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami  i środowiskiem,
  4. objęcie dzieci  specjalistyczną pomocą np. logopedyczną,  terapeutyczną,
  5. współpracę z psychologiem, pedagogiem specjalnym i innymi specjalistami zatrudnionymi na terenie przedszkola oraz z instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
  6. prowadzenie obserwacji  pedagogicznej, która zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  7. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
   i dydaktycznych oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych;
 4. konsekwentne  przestrzeganie  praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o  tych prawach;
 5. organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki,
  a w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom;
 6. umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez wpajanie i rozwijanie zasad:
  1. tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
  2. tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz
   w obrzędach religijnych,
  3.  tolerancji i akceptacji praw oraz równego traktowania wychowanków
   z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości;
  4. swobodnego wyboru uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
  5. swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających dobra innych osób.

§ 4. 1. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2.  Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4.  Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5.  Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6.  Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. . Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9.  Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10.  Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
  i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12.  Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15.  Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16.  Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego
  – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 1. Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka;
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka;
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Rozdział 2

Sposoby  realizacji  zadań

 

§ 5. 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie       
z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych
w podstawie programowej i zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;
 2. opis zakładanych efektów;
 3. materiał edukacyjny do realizacji celów;
 4. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 1. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:
  1.  zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
  2. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
  3. zmodyfikować program opracowany przez innego autora.
 3. Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.
 4. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb
  i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 5. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 6. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
 7. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w koncepcji pracy przedszkola, w rocznym programie pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

§ 6. 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym diagnozę gotowości szkolnej.

         2. Diagnozę (informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

3. Diagnozę dojrzałości szkolnej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

                                        

Rozdział 3

Podstawowe formy działalności przedszkola

 

§ 7. 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc  jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.

2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

1) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą;

2) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;

3) spontaniczna działalność dzieci;

4) proste prace porządkowe;

5) czynności samoobsługowe;

6) wycieczki i uroczystości w przedszkolu;

7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

8) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

§ 8. 1. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.

2. W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki zainteresowań to: kącik czytelniczy, konstrukcyjny, plastyczno-techniczny, kącik darów  Froebla.

3. Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia, teatrem.

4. Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

§ 9. 1.  W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się naukę religii
w oparciu o odrębne przepisy prawa.

 1. Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) z zachowaniem następujących kryteriów:
 1. rodzice składają pisemne oświadczenia, do nauczyciela oddziału, do którego uczęszcza dziecko;
 2. oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może zostać zmienione przez rodziców dziecka.
 1. Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmiu wychowanków.
 2.  Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu właściwych dla danego poziomu nauczania.
 3. Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.
 4. Nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:

1) w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego;

2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze  zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

        7.  Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczani i zgodności z programem prowadzi dyrektor Przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

DZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola

 

§ 10. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 6.00 – 16.30   w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom naukę zdalną podczas zawieszenia zajęć przedszkolnych
  z powodu sytuacji epidemiologicznej.
 1. Zajęcia zdalne są realizowane w przedszkolu między innymi przez
  – platformę Padlet, stronę internetową przedszkola.
 2. Udostępnienie zajęć następuje na stronie internetowej przedszkola lub za pomocą platformy Padlet.
 1. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący.
 2. W okresie przerwy wakacyjnej dzieci mają zorganizowany pobyt w przedszkolu na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.
 3. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 4. Działalność przedszkola może być uzupełniona pracą wolontariuszy, która jest wykonywana pod nadzorem dyrektora lub wychowawcy wyznaczonego przez dyrektora.

 

§ 11. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie.

3. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków, rodzice deklarują

w momencie rekrutacji i przyjęcia dziecka do przedszkola.

§ 12. 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po uzyskaniu  o pinii  organu nadzoru pedagogicznego i zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

3. Arkusz organizacji określa w szczególności:

 1. liczbę oddziałów;
 2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 3. tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego;
 4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 6.  liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
 7. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
 8. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział  złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

5. Ze względów organizacyjnych rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.

6. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.

 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
 2. W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę każdego oddziału:

1) jednemu nauczycielowi – w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału;

2) dwóm nauczycielom  – w przypadku powyżej 5 godzinnego czasu pracy.

 1. W grupach najmłodszych, oprócz nauczyciela, może być zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela.
 2. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną, pracy zdalnej pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.
 3. Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas prowadzonych zajęć – w szczególności nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lata – około 30 minut.

14. Czas realizacji bezpłatnych zajęć w przedszkolu, na których realizowana jest podstawa programowa trwa od godz. 9.00 do godz.14.00 w grupach całodziennych i od godz. 8.00 do godz. 13.00 w grupie pięciogodzinnej.  

15. Jednym oddziałem wychowanków opiekuje się dwóch nauczycieli wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora przedszkola, jedna woźna oddziałowa, a w grupach dzieci trzyletnich zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.

16. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez większość lat pobytu dziecka w przedszkolu lub co najmniej przez 2 lata.

17. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki oraz wieku i możliwości dzieci, a także stanu ich zdrowia oraz sprawności fizycznej. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;

 18. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji i w porozumieniu z radą rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

19. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się
w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.

20. Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:

 1. sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów;
 2. łazienki dziecięce;
 3. szatnie dziecięce;
 4. salę świetlicy;
 5. ogród przedszkolny.

21. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci
w ogrodzie określa regulamin placu zabaw.  

22. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

23. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki, spotkania ze specjalistami i ekspertami, przedstawicielami różnych zawodów.

24. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

Rozdział 2

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

§ 13.1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

 1. realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;
 2. przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
 3. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;
 4. współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną;
 5. organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 6. wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy;
 7. spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;
 8. dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie wyłącznie urządzeń posiadających certyfikaty;
 9. ogrodzenie terenu przedszkola;
 10. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;
 11. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
 1. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp
  i przeciwpożarowe,  w szczególności poprzez:
 1. dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
 2. oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 3. umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;
 4. opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
 5. umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

 

Rozdział 3

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

§ 14.  1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola przez opiekunów. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie.

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je
  w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
 2. W sytuacji epidemiologicznej osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest przekazać  je, w przedsionku przedszkola, osobie pełniącej dyżur
  w szatni. Osoba pełniąca dyżur pomaga dziecku się rozebrać i przekazuje wychowanka nauczycielowi grupy.
 3. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczycielki oddziału.
 5. W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma ukończone 16 lat, które posiada upoważnienie od rodzica oraz  posiada legitymację  szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu przedszkola.

6. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać podpis rodziców, imię
i nazwisko osoby upoważnionej, nr dowodu osobistego osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa. 

 1. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.

8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

9. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

 •  W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 9 podjęte zostaną następujące działania:
  1. rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
  2. wystosowanie listu do rodziców dziecka;
  3. wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
 • W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.
 • Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.
 • Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe otwierane są zakupionym przez rodziców czytnikiem.
 • Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 • W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków, kremów, maści, aerozoli.
 • Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką, zostawianie w szatni leków, kremów, aerozoli i maści itp.
 • Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 • Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
 • Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy, owsicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania 
  z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

 

Rozdział 3

Sposób prowadzenia  innowacji pedagogicznych

 

§ 15. 1. Przedszkole może prowadzić innowację zwaną dalej „innowacją”, rozbudzając zainteresowania członków rady pedagogicznej problematyką innowacyjną;

 1. innowacja, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mają  na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 2. innowacja, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola.
 3. innowacja  może obejmować:
 1. wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;
 2. całe przedszkole, oddział lub grupę;
  1. rozpoczęcie innowacji jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia przez dyrektora przedszkola warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
  2. w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor przedszkola zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego przedszkole. Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań;
  3. udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny;
  4. zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji, który powinien obejmować:
 1. cel prowadzenia innowacji;
 2. tematykę;
 3. sposób realizacji;
 4. zakres innowacji;
 5. czas trwania;
 6. zasady i sposób przeprowadzenia ewaluacji;
 7. przewidywane efekty innowacji. 
  1. zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji  i zapoznaje z nimi  radę pedagogiczną;
  2. dyrektor przedszkola  wyraża zgodę na prowadzenie innowacji po uzyskaniu:
 1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
 2. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
 3. w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane;
 4. opinii rady pedagogicznej;
  1. rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie prowadzenia innowacji;
  2.  innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji; sposób przeprowadzenia innowacji zawarty jest w jej opisie.

 

 

Rozdział 4

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 17. 1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:

1) niepełnosprawności;

2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

3) szczególnych uzdolnień;

4) specyficznych trudności w uczeniu się;

5) zaburzeń komunikacji językowej;

6) choroby przewlekłej;

7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają specjaliści zatrudnieni w przedszkolu zgodnie z limitami zatrudnienia zawartymi w art. 42d ust. 3 KN: psycholog, pedagog specjalny oraz logopeda lub terapeuta pedagogiczny.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  w szczególności psycholog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny i logopeda, we współpracy z:

1) rodzicami wychowanka;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami;

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności
  w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Zajęcia rewalidacyjne organizuje się dla dzieci, które ze względu na niepełnosprawność posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 6. Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

13. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

Rozdział 6

Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego
oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 

Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.

                               

§ 18. 1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może być objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody organu prowadzącego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora przedszkola wraz
z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

4. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany
w orzeczeniu o potrzebie indywidulnego przygotowania przedszkolnego.

5. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z wychowankiem.

7.  W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające
z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.

8. Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8., składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

10. Dziecku objętemu  indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach
i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

§ 19. 1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.

 

                                                  

Rozdział 7

Organizacja zajęć rewalidacyjnych

 

§ 20. 1. Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 ust. 11.
 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
 3. pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 4. odpowiednie warunki do nauki;
 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

 

 

 

 

Rozdział 8

Pomoc materialna

 

§ 21. 1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy, uregulowane jest uchwałą podejmowaną przez Radę gminy.
Regulamin dostępny jest u dyrektora przedszkola.

 1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje prezydent miasta.
 2. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
 3. Dzieci posiadające decyzję administracyjną MOPRu w sprawie dofinansowania posiłków zwolnione są z opłaty żywieniowej w wysokości ustalonej przez MOPR.

§ 22. 1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.

 1. Przedszkole pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców.

 

 

Rozdział 9

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

 

§ 23. 1.Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach gdy:

 1.  rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole 2 miesiące powyżej okresu płatniczego;
 2. absencja dziecka trwa ponad co najmniej 7 dni bez uzasadnionej przyczyny;
 3.  gdy zachowania dziecka, zagrażają jego bezpieczeństwu i innych wychowanków;
 4.  rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.
 5.  W przypadku utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie
 1. Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. zwołuje zebranie rady pedagogicznej, którą zapoznaje z podjętymi działaniami  ustalającymi  przyczyny  skreślenia dziecka z listy. 
 2. Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąć  uchwałę w danej sprawie, zgodnie ze swoim  regulaminem i wykonanie uchwały powierza dyrektorowi przedszkola.
 3. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
 4. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 5. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

 

Rozdział 10

Zasady odpłatności  za przedszkole

 

§ 24. 1. Działalność przedszkola jest finansowana przez gminę Miasto Szczecin oraz rodziców  – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego reguluje uchwała rady Miasta Szczecin

3. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

 1. opłaty za realizowane przez przedszkole świadczenia i usługi w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć;
 2. opłaty za wyżywienie.
 1. Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, pobierane są w wysokości 1 zł, a w przypadku rodzeństwa – stosownie do § 5 Uchwały Rady Miasta Szczecin, za każdą rozpoczętą godzinę (słownie: jeden zł), przy czym opłata ta nie dotyczy dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
 2. Miesięczna opłata za świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze stanowi iloczyn stawki godzinowej oraz miesięcznej sumy godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wskazanych przez rodziców
 3.  Miesięczna opłata za wyżywienie dziecka stanowi iloczyn liczby dni zadeklarowanych oraz stawki.
 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za realizowane świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania podlega zwrotowi. Rozliczenie następuje poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu lub zwrot opłaty.
 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy zgłoszony dzień nieobecności. Rozliczenie następuje poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu lub zwrot opłaty.
 6. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka
  i przewidywanym czasie jej trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być
  w następującej formie: osobiście, telefonicznie lub mailem danego dnia.
 7. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów elektronicznego systemu ewidencji.
 8. Za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkole może zwolnić lub obniżyć rodziców w sytuacji gdy:
  1. do przedszkola jednocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny w wieku
   z wyłączeniem dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
 9. Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola.
 10. Wyliczoną opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie
  do 7 dnia każdego następnego miesiąca.
 11. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego. Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za  żywienie.
 12. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
 13. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
 14. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie  pracownicy  przedszkola.
 15. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 16. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, do 07 dnia następnego  miesiąca.

 

Rozdział 11

Współpraca przedszkola z rodzicami

 

§ 25 1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.

2. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego  procesu wychowawczego.  

3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz  rodziców.

4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

1) organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych  przez dyrektora przedszkola, które dotyczą  spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;

2) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg harmonogramu, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji;

3) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych
z nauczycielami, dyrektorem przedszkola, specjalistami w zależności od potrzeb w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić
z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego
i psychologicznego;

4) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Pasowanie, Jasełka, Dzień Babci
i Dziadka,  Mamy  i Taty, Dzień Dziecka, Noc w Przedszkolu, festyny, kiermasze, konkursy dla dzieci i rodziców, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców;

5) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;

6) informacje przekazywane za pomocą aplikacji Messenger

7) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;

8) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;

9) organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu;

10) organizację kącika dla rodziców,  redagowanie mini gazetki przedszkolnej pełniących funkcję informacyjną, zawierające ciekawe artykuły dotyczące zagadnień wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, porady specjalistyczne, recenzje literatury dla dzieci
i rodziców;

11) organizowanie i udział w akcjach charytatywnych.

§ 26. 1. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwala, spotkania adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:

1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza domem;

2) umożliwienia obserwacji  stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych;

3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

4) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.

2. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane  za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diecie
i rozwoju psychofizycznego dziecka.

3. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora przedszkola z wnioskiem o:

 1. objęcie dziecka nauką religii;
 2. objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem.

5. Nauczyciele oddziału mogą zwołać nadzwyczajne zebrania rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola.

6. Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon, aplikację Messenger lub pocztę e-mailową.

 

DZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

       § 27.  1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.

2. Głównym celem działania organów przedszkola  jest współdziałanie ze sobą,  w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

 

Rozdział 1

Dyrektor przedszkola

 

§ 28.  1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

2. Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

     a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,

     b) koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,

c) sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem,

d) dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,

e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami, w tym opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady pedagogicznej,

f) ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

g) przekazywanie radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego wniosków i uwag ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  propozycji  sposobu  wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,

 1. opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu pracy placówki na dany rok szkolny,
 2. opracowywanie w porozumieniu z radą pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli,
 3. wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 4. inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
 5. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych
  w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,
 6. koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 7. współpraca z radą rodziców, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego;

2) organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:

a) opracowywanie arkusza organizacji przedszkola; 

b) opracowanie projektu planu finansowego przedszkola; 

c) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;

d) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;

e) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych;

f) tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku w ogrodzie przedszkolnym, oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia
w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

g) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż.;

h)  dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich stanu technicznego,  urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami;

i) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

j) powoływanie komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonywania spisu z natury majątku przedszkolnego;

3) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:

a) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;

 1. ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
 2. dokonywanie oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
 3. przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
 4. wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 5. opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
 6. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 7. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 8. wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi
  i administracji.
 1. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci, po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez radę pedagogiczną
  i radę rodziców.
 2. Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami, o których mowa w § 2 pkt 8-10 i przepisami wykonawczymi do ustaw.

 

Rozdział 2

Rada pedagogiczna

 

§ 29. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.
 4.   W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.
 5. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.
 6. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
  1. zatwierdzenie planów pracy;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;  
  5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego;
  6. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy przedszkola, w tym rozkład dnia;
  2. projekt planu finansowego przedszkola;
  3. wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
   i innych wyróżnień;
  4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych dodatkowych obowiązków i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
  5. programy wychowania przedszkolnego mające być dopuszczone do użytku.
 9. Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:
  1. przygotowuje projekt   statutu i zmian do statutu;
  2. uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola;
  3. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
  4. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
  5. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
  6. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
 10. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,
  a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 11. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Rozdział 3

Rada rodziców

 

§ 30. 1. Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.

2. W skład rady rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach prze zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojego działania, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i który określa w szczególności:  

 1. tryb wyborów rodziców do rady, o którym mowa w ust. 2;
 2. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 3. zasady wydatkowania funduszy rady.
 1. Rada rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
 2. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we  wszystkich spraw przedszkola.  
 3. Rada rodziców bierze udział w Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 4. Reprezentuje opinię rodziców na zewnątrz.
 5. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.
 6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

Rozdział 4

Zasady współdziałania organów przedszkola

oraz  sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi

 

§ 31. 1.Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

2. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:

 1. zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych Ustawą o systemie oświaty,
 2. umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
 3. zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

2. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

3. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

4. Przedszkolne organa mogą zapraszać na planowane lub doraźne swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

6. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

7. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola z zachowaniem drogi służbowej

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Nauczyciele

 

§ 32. 1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt
z jego rodzicem w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

2) włączania ich w działalność przedszkola.

4. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:

 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
 2. planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;
 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 4. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Opracowanie analizy gotowości szkolnej ma celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc:

a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich obszarach powinni  wesprzeć swoje  dziecko,

b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,

c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 1. właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 2. troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo,  życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 3. wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu;
 4. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
 5. doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 6.  organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
 7.  rzetelne, systematyczne  przygotowywanie się do pracy z dziećmi;
 8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;
 9. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
 10. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym
  i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na celu promocję przedszkola;
 11. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 12. aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
 13. przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
 14. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 15. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola  oraz uchwałami rady pedagogicznej;
 16. czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 17.  udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola;
 18. realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.

5. W przedszkolu może być zatrudniony logopeda w celu prowadzenia zajęć logopedycznych lub rewalidacyjnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zadaniem logopedy jest:

 1. diagnozowanie logopedyczne w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych, terapii logopedycznej indywidualnej lub grupowej i zajęć rewalidacyjnych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej;
 5. kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;
 6. prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami;

                                                                                    

§ 33.1.Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.

2. Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

4. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

§ 34. 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:

 1. przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane szkolenia;
 2. sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
 3. niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;
 4. przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
 5. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać
  z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;
 6. udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;
 7. niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;
 8. zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola;
 9. przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych;

§ 35. 1. W przedszkolu jest utworzone stanowisko społecznego zastępcy dyrektora przedszkola. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor przedszkola, przy powołaniu musi uzyskać opinię rady pedagogicznej.

 

 

Rozdział 2

Specjaliści

 

§ 36. 1. W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści:

 

 1. Specjaliści – planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele wychowawcy grupy i specjaliści: nawiązują współpracę z rodzicami
  i diagnozują środowisko rodzinne, a także uwzględniają wnioski dotyczące dalszych działań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
 1. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
 1. prowadzenie badań dzieci, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barie
  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo
  w życiu przedszkola,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
  i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. wraz z zespołem składającym się z innych specjalistów oraz nauczycieli przeprowadzanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i na jej podstawie tworzenie i realizacja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci,
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców
  i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 5. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 1. współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej;
 2. kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;
 3. prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami;
 4. wraz z zespołem składającym się z innych specjalistów oraz nauczycieli przeprowadzanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i na jej podstawie tworzenie i realizacja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
 1. prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych,
 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo
  w życiu przedszkola,
 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami,
 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 1. wraz z zespołem składającym się z innych specjalistów oraz nauczycieli przeprowadzanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i na jej podstawie tworzenie i realizacja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

Rozdział 3

Pracownicy obsługi i administracji

 

§ 37. 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu
i jego otoczenia w czystości i porządku.

 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu,
  a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.
 3. Personel obsługowy, woźne oddziałowe wspomagają nauczycieli i współdziałają z nimi
  w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
  1. wspomagają nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach,
  2. w sytuacji epidemiologicznej lub w razie zaistniałej potrzeby pełnią dyżur w szatni;
  3. zgłaszają wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,
 4. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 5.  Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

3) przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie

zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

6) uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

7) przestrzeganie zasad dyscypliny pracy;  

8) prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;

9) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

10) składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie
z wymogami ustawy przez pracowników na stanowiskach urzędniczych.

7. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor placówki.

8. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 38. 1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielkami przydzielonej grupy. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio nauczycielowi i dyrektorowi.

2. Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.

3. Do zadań pomocy nauczyciela należy:

1) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;

2) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;

3) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;

4) udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;

5) uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych   działań na terenie grupy;

6) unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;

7) pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci;

8) dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie;

9) w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni;

10) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;

11) podczas nieobecności woźnej przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w czystości;

12) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., zabezpieczanie przed dziećmi środków czystościowych, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

13) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;

14) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczycielkę pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

§ 39.1.Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:

1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;

2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;

3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków;

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy;

5) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;

6) współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;

7) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;

8) troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.

DZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

 

§ 40. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3. do 7. roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej.

2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym;

2) szacunku dla swoich potrzeb;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;

7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.

 1. W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  1. przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami

współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

 1. traktowania z szacunkiem  i  życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych;
 2. aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli;
 3. słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela;
 4. szanowania wytworów  pracy kolegów;
 5. szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu;
 6. dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
 7. sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.

5. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym, o którym mowa w § 18.

6. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje  na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programy edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

7. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor przedszkola.

8. W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.

 

 

 

Rozdział 2

Nagrody i kary

§ 41.  1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone np.:

1) ustną pochwałą nauczyciela;

2) pochwałą do rodziców;

3) pochwałą dyrektora przedszkola;

4) nagrodą rzeczową.

 1. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad np:

1) ustną uwagą nauczyciela;

2) odsunięciem od zabawy na krótki czas;

3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;

4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

 1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
 2. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i za zgodą rodziców, psychologa, którzy podejmują decyzję o:

1) powiadomieniu dyrektora przedszkola;

2) powiadomieniu rodziców dziecka;

      3) spotkaniu nauczycieli z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola
w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;

4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;

5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

§ 42. 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrania dziecka nie mogą być spinane agrafkami ani szpilkami.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory do mycia zębów, pidżamę, worek ze strojem gimnastycznym, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek ani rzeczy wartościowych.  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

 

 

 

 

DZIAŁ VII

RODZICE

Rozdział 1

Obowiązki rodziców

§ 43. 1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu;

2) współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;

4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

6) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;

7) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;

8) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

9) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu;

10) zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka:

11) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

12) przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia;

13) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;

14) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;

15) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;

16) na prośbę rodzica ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków – skorzystanie z możliwości ubezpieczenia grupowego w przedszkolu;

17) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

18) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;

19) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

 

Rozdział 2

Prawa rodziców

§ 44. 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji
i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;

2) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;

3) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;

4) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale;

5) zapoznania się w szczególności ze statutem przedszkola, regulaminem rady rodziców
i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka
w przedszkolu;

7) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;

8) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

9) wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców;

10) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

11) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej,
zgodnie z potrzebami;

12) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;

13) zapoznawania się z planowanym jadłospisem.

3. Rodzice mają obowiązek:

 1. wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
 2. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
 3. angażowania się jako partnerzy w edukacji i wychowaniu ich dzieci w przedszkolu;
 4. osobiście włączać się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;
 5. zapewnić regularne  uczęszczanie dziecka na zajęcia do przedszkola.

 

DZIAŁ VIII.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Informacje ogólne o świetlicy

§ 45.1 Świetlica Środowiskowa działa na podstawie:

 1. Ustawy  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U.  Nr 64 z 2004r, poz. 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703 oraz  DZ. U. Nr 35 z 2007r.  poz.219, Nr 36, poz. 226).
 2. Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 509) - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.
 3. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, DZ.U .Nr 17, poz. 128, Nr181 , poz.1337 z 2006r) Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 153).
 5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r w sprawie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( DZ.U. Nr25, poz.186
  z 2006r).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r.
  w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

          Nazwa świetlicy środowiskowej brzmi: Świetlica Środowiskowa „Świetliki” w Szczecinie  ul. Koszalińska 13

 1. Siedzibą świetlicy jest budynek wolnostojący położony w Szczecinie przy ulicy Koszalińskiej 13
 2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty
  w Szczecinie
 4. Pełna nazwa używana przez świetlicę brzmi jak następuje:

 Środowiskowa Placówka Edukacyjno–WychowawczaNr 1

 1. Na pieczęciach świetlica używa nazwy o następującej treści:

Środowiskowa Placówka Edukacyjno–WychowawczaNr 1

Cele i zadania świetlicy środowiskowej

§ 46. 1. Celem świetlicy jest  wspieranie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka oraz kształtowanie prawidłowych relacji dziecka  z jego rodziną i środowiskiem. 

 1. Świetlica środowiskowa jest publiczną placówką wsparcia dziennego, mającą na celu:
  1. zapewnienie dzieciom po zajęciach przedszkolnych lub szkolnych, 
  2. wyrównanie szans edukacyjnych dzieci,
  3. pomoc dzieciom mającym trudności w nauce, zapewnienie warunków do nauki
   i pomoc w niej,
  4. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacji zabaw i zajęć sportowych,
  5. zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w sprawowaniu opieki
   i wychowaniu dzieci,
  6. tworzenie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i poznawczego,
  7. pomoc dzieciom przebywającym w trudnych warunkach materialnych
   i wychowawczych, z utrudnioną socjalizacją, z zaburzeniami zachowania,
  8. stałą pracę z rodziną dziecka,
 2. Świetlica sprawuje opiekę częściową polegającą na uzupełnianiu tych funkcji rodziny, które mogą być prawidłowo wykonane w określonym czasie i zakresie.

§ 46.2

 1. Świetlica środowiskowa podejmuje następujące zadania:
 1. Zapewnia fachową i zorganizowaną opiekę wychowawczo – pedagogiczną,
 2. Wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez równoległą pracę z dzieckiem i rodziną,
 3. Zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożone demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem,
 4. Zapewnia dziecku poczucia bezpieczeństwa, zaspakaja potrzeb emocjonalnych, kompensujących braki wynikające z dysfunkcyjności rodzin i środowiska,
 5. Tworzy warunki sprzyjające rozwojowi zainteresowań i wypełnianiu obowiązków szkolnych.
 1. W celu realizacji zadań i funkcji Świetlica Środowiskowa współpracuje z:
 1. rodzicami wychowanków,
 2. środowiskiem lokalnym,
 3. samorządem i jego jednostkami organizacyjnymi,
 4. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 5. Sądem Rodzinnym,
 6. kuratorami sądowymi,
 7. asystentami rodziny,
 8. szkołami, do których uczęszczają dzieci,
 9. organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi
  w środowisku rodziców i dzieci,
 10. placówkami oświatowo – wychowawczymi,
 11. Domem Kultury Skolwin,
 12. organizacjami społecznymi i fundacjami,
 13. wolontariatem i innymi w zależności od potrzeb,
 14. innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie.

Rozdział 2

Sposoby realizacji zadań

§ 19

1.  Placówka realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. Dobrem dziecka,
 2. Poszanowaniem praw dziecka,
 3. Potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych,
 4. Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia i rozwój zainteresowań.

§ 46.2. Świetlica stwarza warunki do:

 1. fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka;
 2. poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,
 3. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,
 4. dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka
  z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno spoza placówki i placówki wsparcia dziennego, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w tych placówkach,
 5. uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
 6. poszanowania potrzeb religijnych dziecka,
 7. zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów
  z rodziną,
 8. uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,
 9. uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
 10. uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 11. kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,
 12. przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności,
 13. wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci,

§ 20

 1. Świetlica może prowadzić  następujące formy pracy środowiskowej:
 1. Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
 2. Zajęcia opiekuńcze i pomoc w nauce,
 3. Zajęcia wspomagające rozwój ruchowy, rozwój mowy, rozwój emocjonalny
  i społeczny, rozwój poznawczy,
 4. Zajęcia rozwojowe w zespołach zainteresowań,
 5. Prowadzenie zajęć artystycznych oraz twórczego rozwoju,
 6. Organizowanie zajęć profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia,
 7. Organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,
 8. Poradnictwo życiowe i rodzinne dla wychowanków i rodziców,
 9. Stałą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Szkołą Podstawową. Kuratorem Sądowym, Sądem Rodzinnym innymi organizacjami i osobami prowadzącymi działalność na rzecz dziecka i rodziny, a także z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem lokalnym.

 

 

DZIAŁ II

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

Rozdział 1

Ogólne zasady organizacji pracy świetlicy

§ 21

 1.  Organizację świetlicy środowiskowej określają:
 1. Niniejszy statut świetlicy środowiskowej,
 2. Roczny plan pracy świetlicy,
 3. Regulamin ŚPEW Nr 1
  1. Świetlica środowiskowa jest placówką, która działa w najbliższym środowisku lokalnym dziecka.
  2. Funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący zapewniając wychowankom opiekę, wychowanie i nauczacie.
  3. Świetlica pracuje nie mniej niż 5 godzin dziennie we wszystkie dni robocze w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.
  4. Świetlica czynna jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 
 1. Dyrektor ze względów organizacyjnych ma prawo do zmiany godzin świetlicy środowiskowej. O zmianie takiej rodzice są informowani na bieżąco.
 2. Do świetlicy uczęszczają dzieci w wieku od 6 do13 lat.
 3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu.
 4. Do realizacji zadań statutowych świetlica wykorzystuje:
  1. salę świetlicy
  2. salę oddziału III
  3. sanitariaty dla dziewcząt i chłopców
  4. szatnie
 5. Wychowankowie świetlicy mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu SPEW Nr 1, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw. 
 6. Świetlica w zakresie wyposażenia zapewnia dzieciom przedmioty potrzebne do zajęć.
 7. W świetlicy zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę oddziału  jednemu nauczycielowi.
 8. Świadczenia udzielane przez świetlicę są nieodpłatne.
 9. Dzieci w świetlicy mogą otrzymać bezpłatnie jeden ciepły posiłek.
 10. Świetlica może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 11. Organizację wychowania i opieki w świetlicy w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora ŚPEW Nr 1.

 

 

Rozdział 2

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 1. W świetlicy zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę oddziału  jednemu nauczycielowi
 2. Ilość dzieci w oddziale świetlicy środowiskowej wynosi nie więcej niż 25
 3. W czasie zajęć świetlicy w budynku placówki i poza nim za bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
 4. W trakcie zajęć poza terenem placówki (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek ŚPEW Nr 1.
 5. Podczas zabaw i zajęć na dworze nie wolno wychowankom oddalać się samowolnie
  z terenu.
 6. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami ŚPEW Nr 1 w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,

 1. okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
 2. współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i świetlicy w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań,

4) W świetlicy nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

1. Wychowawca świetlicy dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka, którego zadaniem jest:

 1. kwalifikowanie uczestników zajęć,
 2. okresowa ocena sytuacji dziecka i jego rodziny,
 3. analiza stosowanych metod pracy,
 4. modyfikowanie indywidualnego planu pracy.

 

DZIAŁ

PRACOWNICY ŚWIETLICY

Rozdział 1

Dyrektor

§ 22

 1. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor.
 2. Świetlicą kieruje dyrektor Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 powołany przez organ założycielski placówki.
 3. Do  kompetencji dyrektora  należy między innymi kierowanie i bezpośredni nadzór nad działalnością świetlicy.

Zapewnienie pomocy wychowankom w realizacji zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

 1. Ustalanie składu Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
 2. wyposażenie świetlicy,
 3. opracowanie planu godzin świetlicy,
 4. nadzoruje zajęcia świetlicowe,
 5. prowadzi i nadzoruje prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,
 6. bierze udział w pracy zespołów: wychowawczego, profilaktycznego.

 

Rozdział II

Nauczyciel

§ 23

 1. Grupę powierza się wychowawcy, który zobowiązany jest do:
 1. Organizowania pracy w grupie oraz do pracy indywidualnej z dzieckiem,
 2. Kierowania procesem wychowawczym dziecka i realizacją zadań wynikających

z rocznego planu pracy,

 1. Wypełnienia karty pobytu dziecka,
 2. Ścisłego przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystania go w jak najbardziej efektowny sposób,
 3. Dbania o majątek placówki, ochronę mienia oraz użytkowania zgodnie
  z przeznaczeniem,
 4. Przestrzegania tajemnicy służbowej.
  1. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład rady pedagogicznej i składa semestralne sprawozdania ze swej działalności.
  2. Wychowawca świetlicy:
 1. dba o aktualny wystrój świetlicy
 2. bierze udział w pracach zespołu
 3. współpracuje z nauczycielami placówki
 4. współpracuje z rodzicami
 5. uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy
 6. dopilnowuje kulturalnego spożywania posiłku przez dzieci
 7. odpowiada za całokształt pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej w świetlicy
 8. opracowuje roczny planu świetlicy
 9. organizuje pracę wolontariuszy świetlicy, kieruje ich pracą opiekuńczo-wychowawczą  zgodnie z wytycznymi organów nadrzędnych oraz bezpośredniego przełożonego
 10. współpracuje z pedagogiem szkolnym, opiekunem społecznym, otacza opieka dzieci zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, oraz inne wymagające szczególnej opieki
 11. uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy, kuchni i stołówki.

 

 1. Do podstawowych zadań i obowiązków wychowawcy świetlicy należą:
 1. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie
  z obowiązującymi programami nauczania,  ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość i wyniki.
 2. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci zarówno
  w placówce jak i poza jej terenem.
 3. Poszanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw.
 4.  Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (dziennik zajęć, plany miesięczne, obserwacje dzieci i inne).
 5. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.
 6. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.
 7. Współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej, zdrowotnej i innej.
 8. Organizowanie współpracy z rodzicami, czynny udział w radach pedagogicznych, realizacja jej postanowień i uchwał.
 9. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 10. Właściwe zabezpieczenie placówki oraz pozostawienie porządku na stanowisku pracy, dbałość o swój warsztat oraz estetykę pomieszczeń.
 11. Przestrzeganie zapisów statutu placówki, regulaminu rady pedagogicznej, regulaminu pracy oraz innych regulaminów wewnętrznych.
 12. Współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania
  w zespole.
 13. Realizacja zaleceń dyrektora oraz innych osób kontrolujących, które wynikają
  z organizacji pracy placówki.
  1. Dokumentacja świetlicy:
 1. roczny plan pracy
 2. dzienniki zajęć
 3. karty zgłoszeń dzieci
 4. regulamin świetlicy
 5. ramowy rozkład dnia

6) okresowa ocena sytuacji dziecka

 1. Nauczyciel ma prawo do:
 1. Dokształcania i doskonalenia zawodowego.
 2. Zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.
 3. Pomocy ze strony dyrektora, rady pedagogicznej oraz specjalistycznych placówek
  i instytucji oświatowo - naukowych.

Szczegółowy zakres uprawnień nauczyciela zawarty jest w Karcie Nauczyciela

 

 

Rozdział III

Kadra Pedagogiczna

§ 24. 1 Kadrę pedagogiczną stanowią: dyrektor, wychowawca oraz w miarę potrzeby
i możliwości: logopeda, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta.

2. W świetlicy środowiskowej może być zatrudniony:

 1. Wychowawca, doradca zawodowy,
 2. Pedagog,
 3. Terapeuta.

§ 25

 1. Działalność świetlicy może być uzupełniona pracą wolontariuszy, która jest wykonywana pod nadzorem dyrektora lub wychowawcy wyznaczonego przez dyrektora.
 2. Celem pracy wolontariuszy jest w szczególności: rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem, wsparcie pracy wychowanków poprzez organizowanie kół zainteresowań, zapoznanie środowiska lokalnego z pracą świetlicy.

 

DZIAŁ

WYCHOWANKOWIE I RODZICE

Rozdział 1

Praca z wychowankiem i jego rodziną

§ 26

 1. Praca z wychowankiem i jego rodziną opiera się na zasadzie dobrowolności.
 2. Wychowankowie mogą uczęszczać do świetlicy:
  1. Pod opieką rodziców ( prawnych opiekunów)
  2. Samodzielnie -  za zgodą rodziców potwierdzoną pisemnie we wniosku składanym o przyjęcie dziecka(szkolne)

§ 27

 1. Wychowanek ma prawo do:
 1. Właściwego, zorganizowanego procesu wychowania, terapii i opieki,
 2. Życzliwego i podmiotowego traktowania,
 3. Swobody wyrażania myśli i przekonań,
 4. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza nią,
 5. Poszanowania jego godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną
   i fizyczną,
 6. Korzystania z pomieszczeń świetlicy, sprzętu, środków dydaktycznych i pomocy naukowych,
 7. Rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  1. Główne obowiązki wychowanka to:
 1. Współpraca w procesie wychowania i terapii,
 2. Przestrzeganie zasad kultury współżycia w świetlicy,
 3. Niesienie pomocy koleżeńskiej,
 4. Dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,
 5. Uczestniczenie w pracach porządkowych, zajęciach samoobsługowych,
 6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

Rozdział 2

Współpraca  rodzicami

 1. Praca z rodziną może być realizowana poprzez:
 2.  udzielanie wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
 3. organizowanie pomocy na rzecz rodziny w sytuacji kryzysowej,
 4. stałe monitorowanie sytuacji dziecka pod kątem jego nauki szkolnej, leczenia i terapii, funkcjonowania społecznego i emocjonalnego,
 5. monitorowanie sytuacji rodziny pod kątem radzenia sobie z aktualnymi trudnościami, współpracy z kuratorem, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, realizowania zaleceń szkoły, sądu itp.
 6. prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących problemów i zagrożeń współczesnej rodziny,
 7. organizowanie grup wsparcia dla rodziców,
 8. pedagogizacja rodziców,
 9. zajęcia otwarte dla rodziców,
 10. warsztaty,

DZIAŁ

REKRUTACJA

§ 28

1. Kwalifikacja dzieci odbywa się w oparciu o złożony wniosek przez rodziców (prawnych opiekunów), Szkołę, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, organizacje społeczne, Sądy Rodzinne itp.

2. Kwalifikacji dzieci do świetlicy dokonuje zespół, o którego składzie decyduje dyrektor.

3. Podstawą zakwalifikowania są następujące dokumenty:

 1. Wywiad środowiskowy,
 2. Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie dziecka do świetlicy,
 3. Karta kandydata do świetlicy wypełniona przez rodziców (prawnych opiekunów),
  1. Z opieki i zajęć świetlicy może korzystać jednocześnie do 25 wychowanków.

 

§ 29

 1. Świetlica Środowiskowa prowadzi i rozwija swoją działalność w oparciu o przekazane jej w użytkowanie pomieszczenia Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr1 w Szczecinie, ul. Koszalińska 13.

§ 30

 1. Wszystkie sprawy nie ujęte regulaminem Świetlicy Środowiskowej wynikają
  z obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

 

 

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45.1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.

2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.

3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest  poprzez:

1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola,

2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

§ 46. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 47.

Statut wchodzi w życie z dniem   01.09.2023r.

 

 

                                                                                                    Dyrektor przedszkola

                                                                                                          Marzena Wiącek