Środowiskowa Placówka Edukacyjno -Wychowawcza Nr 1

Aktualności

 
 
 
 
 
Witamy na stronie naszego przedszkola! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 w Szczecinie przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Placówka otrzymała wsparcie finansowe w ramach kierunku interwencji 3.1. na kwotę  –   (2 500,00 zł.).

Wkład własny Organu Prowadzącego w kierunku interwencji 3.1. na kwotę – (625,00 zł.).

Całkowity koszt realizacji kierunku interwencji  3.1.  wynosi  -   (3 125,00 zł.).

Za otrzymane pieniądze zakupiono do placówki nowości wydawnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH

 

do Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie

w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań w okresie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

 

 1. Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.
 2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzonych, kaszlących, z podwyższoną temperaturą, objawami chorób zakaźnych.
 3. Nauczyciel  może sprawdzać temperaturę każdego dziecka  przed wejściem do sali dydaktycznej lub w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. Jeśli będzie to 37OC lub więcej,  rodzic zabiera dziecko do domu.
 4. Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, zostanie odizolowane w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Rodzic/opiekun jest zobowiązany odebrać dziecko w ciągu 1 godziny. Następnego dnia dziecko można przyprowadzić do przedszkola wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że jest zdrowe.
 5. Rodzic/ opiekun zobowiązuje się do przestrzegania sposobu szybkiej komunikacji.
 6. Rodzic/ opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 8. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona i odnotowana z podaniem przyczyny nieobecności.
 9. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawieść zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względów na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.

 

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

§1

 

 1. Przed wejściem dziecka na teren przedszkola, rodzice przedstawiają oświadczenie o zdrowiu dziecka ( zał. nr 2 ) i kwarantannie ( zał. nr 3).
 2. W przypadku nieobecności dziecka rodzice zobowiązani są do  każdorazowego zgłaszania nieobecności dziecka i pisemnego usprawiedliwienia jego nieobecności ( zał. nr 4)
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dyrektor przedszkola może odmówić przyjęcia dziecka do placówki.
 4. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w specjalne środki ochrony osobistej z zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu oraz stosowne służby i organy.
 5. Rodzice mają obowiązek zaktualizowania numerów telefonów oraz wszelkich danych kontaktowych.

§2

 1. Rodzice mają obowiązek:
 • przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
 • przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka;
 • przestrzegania zasad szybkiej komunikacji, odbierania telefonu;
 •  pilnego odbioru dziecka (max w ciągu godziny) od momentu odizolowania;
 • nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
 • wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
 • regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;
 • zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
w
Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie

w czasie zagrożenia epidemicznego

 

 

 

 1.   Przyprowadzanie dziecka do placówki

 

 1. Do przedsionka przedszkola wchodzi jeden rodzic / opiekun  z dzieckiem zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej (maseczki, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk). Zobowiązuje się rodziców do rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności oraz utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób. Dziecko od rodzica odbiera woźna oddziałowa, jeśli to konieczne pomaga mu się rozebrać i odprowadza do sali dydaktycznej.
 2. W okresie adaptacyjnym do szatni wchodzi jeden rodzic / opiekun  dziecka nowoprzyjętego zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej (maseczki, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk).
 3. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają przed przedszkolem na wejście z dzieckiem do szatni znajdującej się przy salach przedszkolnych z zachowaniem w/w zasad.
 4. W szatni może przebywać jednocześnie 2 rodziców/opiekunów wraz z dziećmi (na jedno dziecko jeden rodzic/opiekun)
 5. Rodzic / opiekun prawny odprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba, pomaga mu się rozebrać, niezwłocznie doprowadza do sali grupy Krasnale i opuszcza budynek przedszkola.
 6. Rodzice grupy pięciogodzinnej zobowiązani są do oczekiwania na wejście dziecka do przedszkola. Dzieci wpuszczane są od godziny 9.00. Dzieci odbiera woźna oddziałowa razem z nauczycielem.
 7. Rodzice/ opiekunowie prawni nie wchodzą do sal dydaktycznych. Do  sal przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko
 8. Po wejściu do sali dziecko myje ręce.
 9. Dziecko nie przynosi/wynosi do/z  przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek, przytulanek, picia, jedzenia itp.

 

 

 1.  Odbieranie dziecka z placówki

 

 1. Rodzic  dzwoni dzwonkiem,   wchodzi do przedsionka przedszkola, zachowując przepisowe odległości -  2 m,  zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej (maseczki, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk).
 2. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka woźnej przy drzwiach wejściowych do sali dydaktycznej. Sam rodzic do przedszkola  nie wchodzi.
 3. W okresie adaptacyjnym po dziecko wchodzi jeden rodzic / opiekun  dziecka nowoprzyjętego zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej (maseczki, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk). Pomaga się dziecku ubrać i niezwłocznie opuszcza budynek przedszkola.
 4. Rodzice / opiekunowie, jeżeli istnieje taka potrzeba pomaga mu ubrać się w szatni, i niezwłocznie opuszczają budynek przedszkola.
 5. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiera dziecko z zachowaniem odległości 2 metrów od innych osób.
 6. Po odebraniu dziecka należy bezzwłocznie opuścić teren – ogród  przedszkola.
 7. Zaleca się przychodzenie po dzieci jednego rodzica lub osoby upoważnionej.

 

 

 

 

 1.  Postanowienia końcowe

 

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy rodzice oraz pracownicy przedszkola.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

 

 

 
 
 
 
Załączniki do procedur 
https://drive.google.com/file/d/1zWUaS8WBU_962iCrzI63qmevNlwonv8B/view?usp=sharing 

 

 
 
 
 
Oświadczenie do szybkiego kontaktu 
https://drive.google.com/file/d/1pabvsen654r-S01HWDuYvHodpvEyqLHZ/view?usp=sharing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

Brak dodanych wpisów