Środowiskowa Placówka Edukacyjno -Wychowawcza Nr 1

Deklaracja ŚPEW

 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

 

 

Deklaracja dostępności

 

Dane podmiotu i strony

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowej Placówki Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie.

Nazwa podmiotu

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1
w Szczecinie

 

Nazwa i adres  strony internetowej

http://www.spew1.szczecin.dlaprzedszkoli.eu

 

Data publikacji strony internetowej

15.09.2017

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej

05.02.2024

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie załączników (dostępne w formacie PDF lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków
 •  Materiały wideo nie zawierają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób
  z niepełnosprawnościami:
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników
 • mapowanie strony

 

Wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

 • Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem

 

 

Przygotowanie deklaracji

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2021-03-05, na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

 

 

Data sporządzenia deklaracji

2021-03-05

 

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji

2024-02-05

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Elżbieta Strzelecka

 

E-mail osoby kontaktowej

spew1@miasto.szczecin.pl

 

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej

914311600

 

Skargi i odwołania

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Nazwa organu odwoławczego

Dyrektor Środowiskowej Placówki Edukacyjno-Wychowawczej w Szczecinie Marzena Wiącek

 

Adres organu odwoławczego

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1

ul. Koszalińska13, 71-734 Szczecin

 

 

Adres e-mail organu odwoławczego

spew1@miasto.szczecin.pl

 

 

Telefon organu odwoławczego

914311600

 

 

Dostępność architektoniczna

 1. Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1
  w Szczecinie znajduje się w budynku piętrowym – korytarze na dwóch poziomach. 
 2. Główne wejście do budynku przedszkola jest usytuowane od ulicy Koszalińskiej 13 jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.
 3. Budynek w części jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
 4. Parter z wyłączeniem pomieszczeń administracyjnych oraz toalety dla personelu, jest dostępny dla osób poruszających się na wózku. Przejścia i korytarz - dostępne, bez progów. Szatnie małe, wąskie niedostosowane.
 5. Na piętro prowadzą schody niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
 6. Brak schodów/progów przed furtką do przedszkola. Od furtki do placówki prowadzi ścieżka wyłożona kostką brukową (29 m chodnika), następnie znajdują się podwójne drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Pierwsze drzwi wejściowe są otwarte, drugie - zamknięte. Dzwonek do placówki znajduje się na zewnątrz budynku, po prawej stronie na wysokości 1,35 m. Dzwonek wewnętrzny znajduje się na wysokości 1,4 m
 7. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 11. Przedszkole nie posiada własnego parkingu.
 12. Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Koszalińskiej.
 13. Brak wind, pochylni, polatform.

 

 

Udogodnienia

– podświetlane linki do stron internetowych;

– możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

 

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie trwają pracę nad zwiększeniem częstotliwości publikowania aktualności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

 1. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jego elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

2. Żądanie powinno zawierać:

-dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

-wskazanie strony internetowej lub jego elementu, które mają być dostępne cyfrowo,

-wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

-wskazanie alternatywnego sposobu dostępu i dogodny sposób przedstawienia tej informacji,

3. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej  lub jego elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

4. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

5. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

6.Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

7. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

8. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.