Środowiskowa Placówka Edukacyjno -Wychowawcza Nr 1

Koncepcja pracy

„Wszystko, co najważniejsze dla  życia człowieka zdarza się w jego pierwszych  sześciu latach (…)”

G.Vico


 

 

KONCEPCJA  PRACY 

ŚRODWISKOWEJ  PLACÓWKI EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEJ NR 1 

W SZCZECINIE

                                                                                                   

Opracowała

mgr Marzena Wiącek


 

Szczecin 2018

Spis treści

 

MISJA 4

WIZJA 4

CEL 4

DZIECKO W NASZYM  PRZEDSZKOLU: 6

RODZICE W NASZYM  PRZEDSZKOLU: 6

NAUCZYCIELE W NASZYM  PRZEDSZKOLU: 6

ABSOLWENT W NASZYM PRZEDSZKOLU 7

CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE 8

SYSTEM  INFORMACJI O OCENIE  PRACY I  POSTĘPACH  EDUKACYJNYCH  DZIECI: 11

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA: 11

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM: 15

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA WYPRACOWANE W TRAKCIE JEGO FUNKCJONOWANIA: 16

PRIORYTETY NA LATA  2018 / 2023: 17
 


Podstawa prawna:

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zra.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r: w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).

 

Misja:

Przedszkole spełnia dziecięce marzenia, które zawsze inspirują wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.  Stwarza każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości i potrzeb. Przygotowuje dzieci do twórczego rozwiązywania problemów
i ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań oraz zdobywania wiedzy i umiejętności. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.


 

Wizja:

Nasze przedszkole przygotowuje dzieci do aktywnego uczestnictwa w przyszłym życiu szkolnym. Odkrywa talenty dzieci oraz wydobywa ich twórczy potencjał. Rozwija uzdolnienia w sferze werbalnej, plastycznej, technicznej, muzyczno-ruchowej na drodze twórczej aktywności. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego
i lokalnego. 

Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. To przedszkole otwarte na potrzeby dziecka w oparciu o ścisłą współpracę
z rodzicami. Monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

 

Celem: 

Jest indywidualne dotarcie do każdego dziecka, poznanie jego możliwości, zdolności i zainteresowań, pozwalających rozwinąć potencjał i doskonalić talenty wychowanków.

Nasze przedszkole to miejsce, 

w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny - dzieci chętnie do nas przychodzą
i znakomicie się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia
w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

 

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. 

Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka,
w tym udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom. 

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne
i wychowawcze, trudności oraz możliwości dzieci i planuje działania, ocenia postępy wychowanków, wyciąga wnioski i je wdraża. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekty, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

 

DZIECKO W NASZYM  PRZEDSZKOLU:

 •  czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte

 •   jest akceptowane takie, jakie jest

 •   ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces

 •   jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania

 •   uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie

 •   uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi

 •   poznaje swoje prawa i obowiązki

 •  osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole

 

RODZICE W NASZYM  PRZEDSZKOLU:

 •   otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka

 •   współpracują z nauczycielami

 •   otrzymują pomoc specjalistów

 •  wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola

 •   aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola

 •   są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką

 

NAUCZYCIELE W NASZYM  PRZEDSZKOLU:

 •  są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni
  i taktowni

 •   wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje
  i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój

 •   współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym

 •   pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola

 •   aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki

 •  stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola

 •  doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy


 

ABSOLWENT W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

 1. SYLWETKA  ABSOLWENTA:

 

Absolwent naszego przedszkola:

 

 1. Jest ciekawy świata, samodzielny i zaradny.

 2. Szanuje siebie i innych, zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania.

 3. Zna swoje prawa i obowiązki.

 4. Dba o zdrowie i higienę osobistą.

 5. Potrafi radzić sobie z porażkami.

 6. Kocha przyrodę i dba o nią.

 7. Dobrze przygotowany do czekających go obowiązków w szkole. 

 1. KOMPETENCJE ABSOLWENTA W ZAKRESIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ:


 

 1. Dobry poziom adaptacji.

 2. Samodzielność i aktywność.

 3. Zdolność do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych.

 4. Przestrzeganie norm współżycia w grupie rówieśniczej.

 5. Umiejętność pokonywania trudności.

 6. Zdolność do uważnego słuchania.

 7. Korygowanie swoich zachowań i ich ocena.

 8. Chęć podjęcia nauki w szkole. 

 

CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE 

Cele strategiczne

Cele szczegółowe

1.Przedszkole współdziała z rodziną

 • nauczyciele znają środowisko wychowanka

 • utrzymują stały kontakt z rodzicami

 •  informują o trudnościach, możliwościach i postępach dziecka

 • włączają rodziców do prac na rzec przedszkola, zachęcają do współdecydowania o sprawach przedszkola

 • organizują imprezy z udziałem rodziców i dziadków

 • systematycznie organizują spotkania
  z rodzicami

 • prowadzą konsultacje dla rodziców

 • dostarczają materiały wspomagające rodziców w pracy z dzieckiem


 

2. Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny

 • wdrażamy dzieci do dbałości o higienę osobistą

 • rozwijamy sprawność ruchową wychowanków 

 •  realizujemy program profilaktyczny „Przedszkole promujące zdrowie”

 • Realizujemy ogólnopolskie programy związane z edukacją zdrowotną: „Mamo, tato wolę wodę”, „Zdrowe zęby mamy…”

 • Realizujemy program ogólnopolski „Chronimy dzieci” fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

 •  zwracamy uwagę na potrzebę właściwego odżywiania się

 • współpracujemy z dietetykiem

 • kształtujemy postawy prospołeczne

 • uczymy odporności emocjonalnej, radzenia sobie z negatywnymi emocjami

 • bierzemy udział w programie profilaktycznym Przyjaciele Zippiego

 • realizujemy programy autorskie 

 • współuczestniczymy w akcjach charytatywnych

 • bierzemy udział w konkursach

 • utrzymujemy kontakt z poradnią PPP,

logopedą, psychologiem 

3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo 

 • wyposażamy dzieci w wiedzę o zagrożeniach dla ich zdrowia i życia

 • realizujemy programy autorskie

uczące bezpiecznych zachowań 

jesteśmy organizatorem międzyprzedszkolnego konkursu „Bezpieczny przedszkolak”

 • modernizujemy pomieszczenia dostosowując je do potrzeb dzieci 

 • w miarę możliwości wyposażamy sale w odpowiedni sprzęt 

 • plac zabaw zagospodarujemy zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa

 • staramy się zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu

 • współpracujemy z Policją i Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Przychodnią, Szpitalem, MOPR-em


 

4. Przedszkole przygotowuje wychowanków do dalszego etapu kształcenia. Stwarza warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka

 • nauczyciele znają możliwości, umiejętności i zainteresowania dzieci

 • indywidualizujemy metody i formy pracy tak, aby każde dziecko miało możliwość osiągnąć sukces

 • stosujemy nowoczesne, różnorodne, ciekawe dla dzieci metody nauczania

 • diagnozujemy i obserwujemy dzieci, a wyciągnięte wnioski wdrażamy do realizacji


 

5. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym

 • Rada Osiedla Golęcino – Gocław

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 • Komisariat Policji Nad Odrą

 • MOPR – Północ - Strzałowska

 •  Straż Miejska

 • Parafia – Strzałowska

 • Caritas - Strzałowska

 •  Diecezyjny Dom Rekolekcyjny

 • Hospicjum J. Ewagielisty

 • SP-14, SP-9, SP-44, PP-1, PP-5, PP-14,PP-23, PP-27, PP-29, PP-46, PP-67, PP-73, PP-77 i filia PP-77, LO-1, Niepubliczna Szkoła Podstawowa ÉLAN VITAL i rozszerzamy współpracę na inne placówki

 • Marina Gocław

 • Szpital Onkologiczny - Strzałowska

 • Przychodnia Rodzinna „Nasz Doktor”

 • Dom Kultury „Skolwin”

 • Dom Kultury „Słowianin” 

 • Restauracja „Jachtowa”

 • Apteka „Centuria”

 • Zakłady fryzjerskie na Gocławiu

 • Sklep spożywczy „Od i do”

 • Dogoterapia

 • Współpraca z wolontariuszami
  z Uniwersytetu Szczecińskiego

 • Współpraca z wolontariuszami europejskimi Stowarzyszenia - Polites

 • Biblioteka publiczna

 • Fundacje działające na rzecz dzieci –„Żywe słowo”

 • Fundacja –„Dajmy dzieciom siłę”

 • Kids Arena Szczecin

 • Wojskowe Koło Łowieckie „Słonka” w Szczecinie


 

SYSTEM  INFORMACJI O OCENIE  PRACY I  POSTĘPACH  EDUKACYJNYCH  DZIECI:

 1. Zebrania ogólne i zebrania grupowe.

 2. Konsultacje i porady indywidualne.

 3. Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.

 4. Konsultacje wg potrzeb rodziców.

 5. Zajęcia otwarte i warsztaty dla rodziców.

 6. Wspólne świętowanie, organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych.

 7. Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 8. Kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac).

 1. Organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców.

 2. Informator dla rodziców na dany rok.

 3. Gazetka dla rodziców „Z życia grupy”.

 4. Włączanie rodziców do projektów grupowych oraz edukacyjnych.

 5. Zajęcia koła teatralnego – „Iskierka”.


 

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA:

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • modyfikacji realizowanych programów

 • planowania miesięcznego

 • do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań)

 • indywidualnego wspomagania dzieci

Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami jak MOPR wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Realizowane są programy autorskie wspierające rozwój dziecka;

 • program wychowawczy -  „Dobry przedszkolak”

 • program profilaktyczny -  „Bezpieczna droga do przedszkola”

 • program  adaptacyjny -    „Radosny przedszkolak... czyli odpływa smutku fala Smerfa, Misia i Krasnala”

 • program wspomagający rozwój mowy  -  „Mówię ładnie i poprawnie”

 •  program relaksacyjny -   „Spokojny gaik”

 • program zdrowotny -  „Bezpieczny przedszkolak - zdrowy uczeń", „Przedszkole Promujące Zdrowie”

 • program rozwijający kreatywność oraz aktywność twórczą  -  „Artystą być”

 • program  przygotowujący do nauki czytania i pisania z zastosowaniem metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz oraz elementów  metody symultaniczno - sekwencyjnej do nauki wczesnego czytania J. Cieszyńskiej i metody globalnego czytania 

 • G. Domana  - „Zabawy w krainie liter i cyfr”

 • program adaptacji do warunków szkolnych  - „Będę uczniem”

 

Pracujemy także w oparciu o programy: 

 

 • „Akademia Zdrowego przedszkolaka”

 • „Mamo, tato wolę wodę”

 • „Przyjaciele Zippiego”

 

Realizujemy projekty grupowe, edukacyjne:

 

 • „Przedszkolne Urodziny"

 • „Mali wielcy podróżnicy”

 • „Lekcje muzealne” 

 • „Mini hodowla” (rośliny, owady, mięczaki, stawonogi)

 • „Moja mama, mój tata jest fachowcem”

 • „Szczecińska przygoda”

 • „Nigdy nie bój się lekarza”

 • „Kosmiczna przygoda”

 • „Dni skandynawskie”

 •  „Zboża zjadamy, energię z nich mamy”

 • „Zdrowo jemy”

 • „Bezpieczni w domu i na ulicy”

 • „Szukam, eksperymentuje, badam”

 •  „Zima z książką”

 • „Świat Krasnala” - współpraca z rodzicami w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych

 • Naszym dużym sukcesem jest działalność koła teatralnego "Iskierki" z udziałem rodziców w ramach projektu autorskiego „RODZICE DZIECIOM”

 

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka 

i umożliwianie ich zaspokojenia

 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka

 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka

 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami. Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

 • Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.

 • Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel-rodzice.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.

 • Promocja zdrowia.

 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

 • Inne zadania.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także
z potrzeb środowiskowych. 


 

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:


 

 • Pasowanie na przedszkolaka

 • Bal jesieni

 • Urodziny marchewki

 • Zwinne dzieciaki i pieczone ziemniaki

 • Dogoterapia

 • Dzień chłopaka

 • Dzień Piżamowy

 • Dzień Niepodległości

 • Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

 • Przedszkolny Dzień Życzliwości

 • Zabawy z misiem – Dzień misia

 • Mikołajki, zabawa z Mikołajem

 • Spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia, bal karnawałowy

 • Koncerty muzyczne – cykliczne

 • Dzień Teatru - „Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę”

 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem

 • Przedstawienia teatralne w Hospicjum, Liceum Ogólnokształcącym Nr 1, przedszkolach i innych szkołach podstawowych

 • Konkurs plastyczny – „Kolorowy świat”  – konkurs międzyprzedszkolny

 • Konkurs dla rodziców i dzieci – „Karmnik dla ptaków”

 • Dzień Wiosny

 • Dni Skandynawskie

 • Gry dydaktyczne – „Liczmany”

 • „Szczecin to moje miasto ukochane” – konkurs międzyprzedszkolny

 • Dzień mamy i taty – zajęcia w plenerze Głębokie

 • Kolorowy Tydzień Dziecka

 • Dzień Dziecka - przedszkolne igrzyska sportowe

 • „Cała Polska czyta dzieciom” – zapraszani goście

 • „Bezpieczny przedszkolak” – konkurs międzyprzedszkolny

 • Festyn rodzinny – „Tata, mama i ja”

 • Całodzienny wyjazd poza Szczecin - cyklicznie

 • Zapraszanie rodziców z ciekawymi zawodami

 • Noc w przedszkolu

 • Zakończenie roku przedszkolnego w grupach

 

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, narodowych i patriotycznych. 

 

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM:

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i świetlicę środowiskową. W trosce o skuteczną realizację zadań 

i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne. Współpracują w placówce z wolontariuszami europejskimi, którzy wspierają pracę nauczycieli oraz z wolontariuszami uczelnianymi. 

Dzielą się swoją wiedzą ze studentami pedagogiki.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny i okolice sprzyjają zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. 

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych
w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Osiągnięcia i sukcesy naszych dzieci to wizytówka i duma naszego przedszkola, to efekt wspólnej pracy całej rady pedagogicznej, rodziców i partnerów przedszkola na przełomie nie tylko ostatnich pięciu lat. Wśród nich są to:  

 • Certyfikat - Promocja zdrowia

 • Certyfikat - Bezpieczne przedszkole

 • Certyfikat -  Bezpieczny przedszkolak

 • Certyfikat – Przedszkole z pasją

 • Organizacja zajęć otwartych dla nauczycieli szkół i przedszkoli

 • Udział w akcjach charytatywnych

 • Uroczystość 10-lecia ŚPEW Nr1

 

Środowiskowa Placówka Edukacyjno – Wychowawcza Nr 1 nigdy nie była jedynie instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez dzieci i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali tutaj swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Nasze przedszkole  gromadzi osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte 

i wrażliwe na potrzeby dzieci oraz ich rodziców. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało nam się stworzyć i osiągnąć tak wiele… 


 

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA WYPRACOWANE W TRAKCIE JEGO FUNKCJONOWANIA: 

 • Realizacja Programu Adaptacyjnego. 

 • Atrakcyjna oferta edukacyjna. 

 • Autorskie programy pracy i projekty edukacyjne. 

 • Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek. 

 • Tradycje przedszkola. 

 • Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę miejską i ogólnopolską potwierdzony nagrodami, certyfikatami, pucharami. 

 • Wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej

 • Dobre przygotowanie dzieci do roli ucznia. 

 • Nasi absolwenci. 

 • Bardzo dobra atmosfera i klimat przedszkola. 

 • Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli. 

 • System WDN, w kontekście potrzeb placówki. 

 • Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi. 

 • Promocja przedszkola w środowisku. 

Słabą stroną przedszkola jest brak sali gimnastycznej, co utrudnia pełne wykorzystanie sprzętu rehabilitacyjno – sportowego oraz organizację imprez przedszkolnych we współpracy ze środowiskiem. Pragnę utrzymać dotychczasową wysoką, jakość pracy poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron naszego przedszkola. Planuję również realizację nowych zadań, które przyczynią się do dalszego jego rozwoju.

 

PRIORYTETY NA LATA  2018 / 2023:

 1. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Modernizacja placu zabaw i placówki: zmiana terenu ogrodu przedszkolnego, wspólnie z Radą Rodziców doposażyć w nowe, bezpieczne i bardzo atrakcyjne dla dzieci zabawki terenowe z elastycznego tworzywa posiadające stosowne atesty; podjęcie starań w kierunku modernizacji części ogrodu przedszkolnego na boisko typu „Orliki”.

 3. Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.

 4. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

 5. Podjęcie starań o uzyskanie Froeblowskiego certyfikatu najpierw grupy przedszkolnej, a potem przedszkola, a w tym podnosić kompetencje kadry pedagogicznej w ramach szkoleń, poranków froeblowskich itp., co związane jest
  z naciskiem naszego przedszkola między innymi na edukację matematyczną.

 6. Na bazie projektu edukacyjnego „Szczecińska przygoda” stworzyć program uwzględniający regionalizm, czyli wychowanie ku „Małej Ojczyźnie”.

 7. Stworzenie programu teatralnego funkcjonującego koła „Iskierki”.

 8. Opracowanie logo i nazwy przedszkola włączając do tego zadania zarówno personel placówki, jak i dzieci i ich rodziców.

 9. Doskonalenie kompetencji dyrektora.

 10. Publikacje pracowników pedagogicznych w czasopismach pedagogicznych.