Środowiskowa Placówka Edukacyjno -Wychowawcza Nr 1

RODO

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018r.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Załącznik nr 10

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Koszalińska 13, 71-734 Szczecin, e-mailowo: spew1@miasto.szczecin.pl

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Środowiskowej Placówki Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na placówce, w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w szczególności: art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 130, 131 ust. 1, 2, 5, 7-10, art. 132, 150 ust. 1, 2 i 8, 151 ust. 1 i 2 w zw. z art. 157 i 158.

 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.

 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 

Klauzula informacyjna dla uczniów/wychowanków i rodziców – po przyjęciu

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Koszalińska 13, 71-734 Szczecin, e-mailowo: spew1@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 43 11 600.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych  oraz jego zastępcą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na placówce, tj. realizacja działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki (art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa oświatowego); prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania (art. 41 oraz 47 Prawa oświatowego oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji); prowadzenie dziennika zajęć (art. 47 Prawa oświatowego w zw. z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji); organizowanie opieki zdrowotnej nad dziećmi (art. 68 ust. 1 pkt 11 Prawa oświatowego w zw.  z art. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami); prowadzenie zajęć dodatkowych (art. 103 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego);

 2. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków, pracowników i mienia placówki, w celu żywienia dzieci i pobierania z tego tytułu opłat na podstawie art. 106 ust. 1 Prawa oświatowego oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, realizacji zadań z zakresu BHP na podstawie art. 68 ust 1 pkt 1, 3 6, 11 Prawa oświatowego oraz art. 6 pkt 1, 7 ust. 1, 2 pkt 3 - 6 Karty Nauczyciela oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach;

 3. art. 9 ust. 2 lit. g i h RODO, tj. w celu realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP;

 4. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych.

 1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 2. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 6. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem dziecka.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Koszalińska 13, 71-734 Szczecin, e-mailowo: spew1@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 43 11 600.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Środowiskowej Placówki Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie, na podstawie: 

 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 § 1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 Prawa oświatowego;

 2. art. 6 ust. 1 lit. e RODO - w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody;

 4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych – w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.

 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


 

Klauzula informacyjna dla pracowników

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Koszalińska 13, 71-734 Szczecin, e-mailowo: spew1@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 43 11 600.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danychoraz jego zastępcą  można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS, na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 §  1, 2 i 4 w zw. z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela w zw. z 94 pkt 9a i 9b Kodeksu Pracy, art. 13 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 15 ust. 1 Prawa oświatowego w zw. z art. 94 pkt 9a i 9b art. 36 ust. 1 w zw. z ust. 2 i 10 w zw. z art. 6 oraz 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody;

 3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

 4. art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy - w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy albo 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończą Państwo pracę, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. albo gdy został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.


 

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

OBIEKT MONITOROWANY

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Koszalińska 13,71-734  Szczecin, e-mailowo: spew1@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 43 11 600.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093. 

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6.

 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 5. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania.

 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (ograniczony zakres), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki. 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 w Szczecinie.  Z Administratorem można skontaktować się listownie:
  ul. Koszalińska 13, 71-734 Szczecin, e-mail: spew1@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 43 11 600.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danychoraz jego zastępcą  można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093. 

 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i realizacji umów;

 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zarządzenia nr 657/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

 1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 3. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 71-734 Szczecin, ul. Koszalińska 13, e-mailowo: spew1@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 43 11 600.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z:

 1. działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

 2. działalnością programu w ramach, którego wyodrębniono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z art. 72 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela w zw. z załącznikiem do uchwały nr X/295/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

 1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do:

 1. zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie;

 2. wypłaty przyznanego Państwu świadczenia, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.

 1. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS lub pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS lub pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.


 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul.  Koszalińska 13, 71-734 Szczecin, e-mail: spew1@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 43 11 600.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego zastępcą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego.

 4. Celem przetwarzania jest zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i zweryfikowanie tożsamości osoby odbierającej dziecko z placówki. 

 5. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne podane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w celu upoważnienia Państwa do odbioru dziecka z przedszkola takie jak: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL.

 6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z udzielonego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka upoważnienia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.

 8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.

 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Koszalińska 13, 71-734 Szczecin, e-mailowo: spew1@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 43 11 600.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danychoraz jego zastępcą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w celu podejmowania czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.

 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług placówki. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wstępu do placówki.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców

Klauzula informacyjna dla rodziców 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych od 01.09.2020r. jest Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza nr 1 w Szczecinie.  Z Administratorem można skontaktować się listownie:
  ul. Koszalińska 13, 71-734 Szczecin, e-mail: spew1@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 43 11 600.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest  Rafał Malujda,  z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

 3. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Agnieszka Marciniak, z którą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

 

 

Regulamin udostępniania danych osobowych z monitoringu 

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Celem stosowania monitoringu wizyjnego w Środowiskowej Placówce Edukacyjno-Wychowawczej Nr1 jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w placówce. Monitoring wizyjny ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów/wychowanków, pracowników i pozostałych osób przebywających na terenie placówki, a także znajdującego się tam mienia. Innym powodem stosowania monitoringu jest kontrola osób wchodzących na teren placówki.

Zarejestrowane nagrania z monitoringu mogą być często dowodem wypadku, konfliktu, czy też naruszenia prawa (dalej: „zajście”) na terenie placówki.

Mając na względzie ochronę danych osobowych należy przyjąć następujące zasady postępowania w przypadku złożenia wniosku o udostępnienie nagrań z monitoringu:

 1. O dostęp do nagrań z monitoringu mogą wnioskować: 

 1. uczestnicy zajścia bądź osoby ich reprezentujące (np. rodzice/opiekunowie prawni), 

 2. organy ścigania (np. Policja, Straż Miejska, Prokuratura) oraz inne organy publiczne.

Jeśli wnioskodawcą jest uczestnik zajścia bądź osoba go reprezentująca:

 1. Dyrekcja placówki samodzielnie weryfikuje nagranie z monitoringu i bez udostępniania tych nagrań wnioskodawcy samodzielnie stara się rozwiązać problem (poprzez rozmowy indywidualne z uczestnikami zajścia). 

 2. W przypadku podtrzymania wniosku przez wnioskodawcę, Dyrekcja, po ustaleniach z Zespołem IOD (którego przedstawiciel powinien w takim przypadku obejrzeć przedmiotowe nagranie) zaprasza na spotkanie wnioskodawcę oraz osoby lub przedstawicieli prawnych osób, których wizerunki zidentyfikowano na nagraniu w celu umożliwienia wspólnego obejrzenia nagrania w placówce (bez możliwości utrwalania obrazu) - chyba że wspólne obejrzenie nagrania przez osoby nie związane bezpośrednio z danym zajściem mogłoby realnie naruszyć lub grozić naruszeniem dóbr osobistych osoby lub osób bezpośrednio związanych z danym zajściem. Dodatkowo placówka minimalizuje zakres oglądanego obrazu, a tam gdzie jest to możliwe prezentowane są jedynie wybrane "stopklatki". Warunkiem umożliwienia obejrzenia obrazu jest weryfikacja przez Dyrekcję placówki razem z Zespołem IOD, czy dany wnioskodawca faktycznie ma interes w tym, aby skorzystać z takiego uprawnienia. 

Udostępnienie nagrania poprzez OBEJRZENIE nie może prowadzić do WYDANIA KOPII nagrania lub umożliwienia  oglądającemu UTRWALENIA NAGRANIA PODCZAS OGLĄDANIA.

Jeśli wnioskodawcą jest organ ściągania bądź inny organ publiczny:

 1. Placówka ma obowiązek udostępnić nagranie z monitoringu do wglądu organom ściągania lub innym organom publicznym. Udostępnienie kopii nagrania na nośniku następuje WYŁĄCZNIE NA PISEMNY WNIOSEK organu.

 2. W przypadku gdy danym nagraniem zainteresują się organy ścigania należy odmówić indywidualnemu wnioskodawcy (np. rodzicowi) udostępnienia obrazu w postaci możliwości obejrzenia nagrania jedynie w przypadku, gdy w formie pisemnej (pismo lub e-mail) przy okazji pobierania kopii nagrania, ww. organy (służby) zobowiążą Dyrekcję placówki do nieudostępniania nagrań (o co Dyrekcja placówki będzie w każdym takim przypadku pytać te placówki (służby).

 

 1. Każdy przypadek wniosku o udostępnienie nagrań z monitoringu jest indywidualnie rozpatrywany.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych powyżej decyduje Dyrekcja placówki.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem  31.01.2020r.