Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środowiskowa Placówka Edukacyjno -Wychowawcza Nr 1
Strona głowna  /  Rekrutacja 2021/2022
Rekrutacja 2021/2022

 

REKRUTACJA 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Nazwisko i imiona

 

1

Bargiel Wiktor

2

Biedroń Natalia 

3

Bikowska Daria

4

Bucholc Oliwier 

5

Cicio Ryszard 

6

Cieplak Brunon

7

Cieślak Kacper

8

Ciołek Aleksandra 

9

Ciołek Leon

10

Cwajda Wiktor

11

Czaplicka Zuzanna

12

Dembczyński Leon

13

Drogosz Stella Łucja

14

Duchińska Elena

15

Galińska Hanna

16

Giryn Anna

17

Gmitrzuk Jakub

18

Gmitrzuk Kacper 

19

Gołoś Maja Daria

20

Grejnia Marcelina 

21

Grymaszewska Maria

22

Gwarda Szymon 

23

Imalski Colin

24

Jankowski Wojciech 

25

Jaszek Olaf 

26

Jaworska Lena

27

Jekiel Amelia

28

Kamyk Lena

29

Karpowicz Pola

30

Kasicka Lena

31

Kopała Martyna

32

Kosiak Maria 

33

Kozłowski Błażej 

34

Księżuk Jaśmina 

35

Kucharska-Dąbrowska Nikola 

36

Linkiewicz Martyna

37

Lisowski Mateusz 

38

Majka Kamil 

39

Mitał Julia

40

Nowicka Hanna 

41

Odsłoń Melania 

42

Oleksicka Gabriela 

43

Pachulski Franciszek 

44

Pietras Mikołaj

45

Piotrowska Jagoda

46

Pluciński Alan 

47

Polanowska Wiktoria 

48

Rudziński Natan 

49

Rutkowski Marek 

50

Sadowska Antonina

51

Serafin Wojciech

52

Sielewicz Nina 

53

Sikorski Tomasz

54

Sikorski Wojciech

55

Stefaniuk Oliwier 

56

Surma Eryk Jan

57

Sygit Franciszek

58

Szarko Franciszek 

59

Szczuka Dawid

60

Szczurowski Olivier

61

Szecht-Golec Nicolas 

62

Szecht-Płodzień Dawid

63

Szecht-Płodzień Olaf

64

Świst Szymon

65

Trochim Amelia 

66

Trząska Nela

67

Wajda Oliwia

68

Żwirbla Amelia 

 
 

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH 

 

L.p.

Nazwisko i imiona

 

1

Bokszczanin Jadwiga 

2

Sadowska Helena

 

Minimalna liczba punków kwalifikująca dziecko do przedszkola: -23

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!

 

W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się  potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób:

 


 

 1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

 

 

 1. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:


 

Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

 

 1. Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,

 

 

 1. Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 16.00,

 2. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,

 3. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk, 

 4. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,

 5. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,

 6. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.


 

Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

 

 

 

POTWIERDZENIE WOLI ->

https://drive.google.com/file/d/1_qcozY60iCubBcxCn8LJ6rFpJii6cdxy/view?usp=sharing

 

 

 

 

 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

 

 

WNIOSEK INTERNETOWY

 

 

 

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW  - aktualizacja 

 

Informator


 

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice !!

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi

zasadami dotyczącymi

przyjmowania dzieci do przedszkola

w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola.

 

 

 

 

 

Oświadczenia do pobrania i wypełnienia przez rodzica/opiekuna 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1avUW099Di991CJoRgqLivkflQQ_JsIXU/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA
w ŚPEW Nr 1
w czasie obowiązywania zmienionych

warunków pracy placówki

 

 

§1
1. Z przedszkola korzystają wyłącznie dzieci rodziców:
a) obojga pracujących;
b) których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają
przebywania poza miejscem zamieszkania i którzy nie mają innej możliwości
zapewnienia dziecku opieki
c) nie pobierających zasiłku opiekuńczego

 


2. Pierwszeństwo mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników
realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19:
a) systemu ochrony zdrowia,
b) służb mundurowych,
c) pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,

 

 

3. W dalszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących w ”odmrażanych”
sektorach gospodarki.

 


4. Przedszkole rezerwuje dodatkowe miejsce na wypadek dalszego rozmrażania gospodarki
oraz dla osób z pierwszeństwem przyjęcia.

 


5. Zainteresowani rodzice zgłaszają chęć korzystania z opieki przedszkola dla swojego
dziecka mailowo dyrektorowi przedszkola.

 


6. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do złożenia deklaracji/ oświadczenia o
woli posłania dziecka do przedszkola stanowiącego jednocześnie wniosek o przyjęcie
dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola.

 

 

7. Wyżej wymieniony wniosek rodzic pobiera pod linkiem - http://drive.google.com/file/d/1upPP2bEBKhVSRFDt9yUOLzdVpjGSEIp1/view?usp=sharing

 


8. Dokumenty należy wypełnić i po opatrzeniu podpisami obojga rodziców należy przesłać
drogą elektroniczną na adres przedszkola złożyć drogą elektroniczną na adres placówki.

 


9. Po zebraniu deklaracji Komisja dokonuje kwalifikacji zgodnie z zasadami umieszczonymi
powyżej.

 


10. Rodzic/ opiekun zostaje poinformowany drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do
przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola wraz
z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej
placówki na co najmniej 3 dni wcześniej.

 


11. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka rodzic
zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji/oświadczenia

 


12. Przedszkole uruchomi tylko część oddziałów o ograniczonej liczebności, zgodnie
z zaleceniami GIS i MEN oraz wynikającymi z nich własnymi możliwościami.

 


13. Rodzice dzieci, którym przedszkole nie będzie mogło zapewnić opieki w okresie
obowiązywania zmienionych warunków pracy, mogą otrzymać stosowne zaświadczenia
na potrzeby ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

 

 

REGULAMIN DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH
czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki

 

1. Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie
jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby
wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora
przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną
uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.


2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów
chorobowych Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzonych,
kaszlących, z podwyższoną temperaturą, objawami chorób zakaźnych.


3. Pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka oraz jego
rodzica/opiekuna przy wejściu. Jeśli będzie to 37 O C lub więcej, rodzic zabiera dziecko
do domu.


4. Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na
ból, zostanie odizolowane w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.
Rodzic/opiekun jest zobowiązany odebrać dziecko w ciągu 1 godziny. Następnego
dnia dziecko można przyprowadzić do przedszkola wyłącznie po dostarczeniu
zaświadczenia lekarskiego, że jest zdrowe.


5. Rodzic/ opiekun zobowiązuje się do przestrzegania sposobu szybkiej komunikacji.


6. Rodzic/ opiekun wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.


7. Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata, w drodze do i z przedszkola musi mieć zasłonięte usta
i nos.


8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.


9. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona i odnotowana z
podaniem przyczyny nieobecności.

 

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1upPP2bEBKhVSRFDt9yUOLzdVpjGSEIp1/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

PRZYPOMINAMY

 

 1. Oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej składają rodzice zalogowani na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych).

 

 

 1. Możliwe jest złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówkiW tym celu należy skorzystać z formularza poświadczenia woli, który należy wypełnić, zeskanować, przesłać drogą elektroniczną na adres e mailowy spew1@miasto.szczecin.pl

 

 

 

Formularz oświadczenia woli do pobrania 

https://drive.google.com/file/d/1vBTMIpZhkIM7pcdWf4Mr-dLQxT0KM528/view?usp=sharing

 

 

 

 1. W wyjątkowej sytuacji, gdy nie ma innej możliwości, dopuszcza się dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej z zachowaniem zasad.

 

 

 

 

 

 

 

Niżej znajduje się link z informacją dotyczącą wariantów potwierdzenia woli

 

http://docs.google.com/document/d/10G4tML7p4RCx_3EZ2aWG30bcRDFal8TC4Xkdn2IXNAA/edit?usp=sharing


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-21