Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środowiskowa Placówka Edukacyjno -Wychowawcza Nr 1
Strona głowna  /  RODO
RODO

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018r.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)) 

Informujemy, że: 

1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/szkoły wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku (dane kontaktowe do każdej z placówek znajdują się w Informatorze). 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych u każdego Administratora - w każdej placówce - możliwy jest przy użyciu danych kontaktowych placówki; należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu rekrutacji, w szczególności informacji o ofercie placówki, statusie wniosku, punktacji, kryteriach i wynikach rekrutacji. 

3) Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 149 i art. 150 ustawy Prawo oświatowe, który określa treść wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, 4 i 14, który określa sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160 ustawy Prawo oświatowe, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

4) Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6) Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe. 

7) Rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa, a ich realizacja musi być zgodna z RODO: a) prawo dostępu do danych; b) prawo do sprostowania danych, przy uwzględnieniu celu przetwarzania; c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) prawo do usunięcia danych osobowych; e) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; f) prawo przenoszenia danych. 

8) Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli stwierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego; 

9) Podanie danych zawartych we wniosku i dołączonych dokumentach jest warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/szkoły oraz umożliwiającym korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola/szkoły, natomiast podanie danych (w tym dołączenie stosownych dokumentów) potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

https://drive.google.com/file/d/1Xh3dY2-LK_QT-e3xZexEMIyHtGwJKkZQ/view?usp=sharing

 

 

Klauzula informacyjna COVID-19

https://drive.google.com/file/d/13FdojMfF8NGvSpKADpVDAy9LEuXmhptk/view?usp=sharing

 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców

https://drive.google.com/file/d/1MhZmJJIXZkzKM502Iq6HNRxv8KcyHwd_/view?usp=sharing 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

https://drive.google.com/file/d/1STkPzFuNFS-EpOUtK6ym5NeZ1m3lP9Ap/view?usp=sharing

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

https://drive.google.com/file/d/16Yi0dtln4rnZmldLAXcnIMnrwDE5cPNA/view?usp=sharing

 

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

https://drive.google.com/file/d/1qDG2S8xkg1Ssg5ijoJaT1qya7myjPDsQ/view?usp=sharing

 

 

 

Klauzula informacyjna dla uczniów/wychowanków i rodziców – po przyjęciu

https://drive.google.com/file/d/1S03lHrr-7WGMSf_48P1E7gqsmSbWceLo/view?usp=sharing

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

https://drive.google.com/file/d/13zYIpYJBRB6I8nvVG7piJlwcQRH-uenm/view?usp=sharing

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

https://drive.google.com/file/d/1GRAwzVCb5pN3TrjK3AR46B3jlPAEAT7v/view?usp=sharing

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

https://drive.google.com/file/d/1Z-Zlsj7MR0VwAk8gZ93xNb8Lrtpi2GS8/view?usp=sharing

 


 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

https://drive.google.com/file/d/1ujozZfP0cFj4wmvBPNQQEb9woAEnZJeM/view?usp=sharing

 

 

 

Regulamin udostępniania danych osobowych z monitoringu 

https://drive.google.com/file/d/1Ewt2TN0x1FEXv-AUbPisCqhOOK3cvq5t/view?usp=sharing

 

 

 

Obowiązek informacyjny FACEBOOK

https://drive.google.com/file/d/1z20BS71uX2dxBAabS5p7i9Jy4zbATuCH/view?usp=sharing


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-13