Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środowiskowa Placówka Edukacyjno -Wychowawcza Nr 1
Strona głowna  /  Statut i Koncepcja
Statut i Koncepcja

                                                         

 

STATUT

ŚRODOWISKOWEJ PLACÓWKI EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZEJ NR 1

W SZCZECINIE

ul. Koszalińska 13

 

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Informacje ogólne o przedszkolu

 

§ 1. 1. Środowiskowa Placówka Edukacyjno – Wychowawcza Nr 1 zwana dalej „Placówką”, „ŚPEW Nr 1” „Przedszkolem” w swoje strukturze organizacyjnej obejmuje:

 1. Publiczne Przedszkole Środowiskowe Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13
 2. Świetlicę Środowiskową w Szczecinie, ul. Koszalińska 13

I działa na podstawie:

            1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

   2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

   3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r . Karta Nauczyciela;

   4) niniejszego statutu. 

 1. Siedzibą ŚPEW Nr1 jest budynek wolnostojący położony w Szczecinie przy ulicy Koszalińskiej 13.
 2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
 4. Pełna nazwa używana przez przedszkole, placówkę brzmi jak następuje:

 Środowiskowa Placówka Edukacyjno–WychowawczaNr 1.

 

 1. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
 2. Na pieczęciach przedszkole używa nazwy o następującej treści:

Środowiskowa Placówka Edukacyjno–WychowawczaNr 1.

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio
  z budżetu gminy Szczecin, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin.

 

§ 2. Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

 1.  
 2. placówka lub „ŚPEW Nr 1”– należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne i oddział świetlicy
 3. świetlica - należy przez to rozumieć świetlicę środowiskową w Środowiskowej Placówce Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1;
 4. nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola oraz świetlicy środowiskowej;
 5. rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 6.  
 7. podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane
  w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinienposiadać wychowanekpo zakończeniu określonego etapu edukacyjnegouwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacjipodstawy programowej;
 8. program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 9.  dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Środowiskowej Placówki edukacyjno – Wychowawczej Nr 1
 10. ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 11. karta nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela;
 12. ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 13.  indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu
  o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla ucznia objętego kształceniem specjalnym;
 14. organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Zachodniopomorski Kurator Oświaty;
 15. organ prowadzący – należy przez to rozumieć Gmina Miasto Szczecin.

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

Cele i zadania przedszkola

 

§ 3. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeniach na drodze wartości jakimi są  prawda, dobro

i piękno.  

 1. Przedszkole zapewnia w szczególności:
  1.  
  2. rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  4. opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
  5.  
  6. odpowiedzialności  za swoje czyny.

4.  Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem
i troską  o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:

 • zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi
  z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
 • organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności potrzeby
  i możliwości rozwojowe dzieci;
 • kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka;
  • indywidualną opiekępedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka i rodzicówtego potrzebujących,
  • udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń
   w realizacji zadań wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,
  • udzielanie porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami
   i środowiskiem,
  • objęcie dziecispecjalistyczną pomocą np. logopedyczną, terapeutyczną,
  • współpracę z psychologiem i innymi specjalistami na terenie przedszkola oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
  • prowadzenie obserwacjipedagogicznej, która zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
   i dydaktycznych oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych;
 • konsekwentne przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
 • organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, a w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom;
 • umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej poprzez wpajanie i rozwijanie zasad:

 • tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
 • tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz
  w obrzędach religijnych,
 •  tolerancji i akceptacji praw oraz równego traktowania wychowanków
  z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości;
 • swobodnego wyboru uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających dobra innych osób.

§ 4. 1. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:

 1. organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka;
 2. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 3. umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 4. umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się co jest dobre, a co złe;
 5. kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie
  w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresówi porażek;
 6. wspiera aktywność dziecka podnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 7. rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach
  z innymi dziećmi i dorosłymi;
 8. stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 9. zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 10. buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 11. wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 12. kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej

i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;

 1. zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności
  i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne
  w edukacji szkolnej;
 2. wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 3. rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania
  o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 4. wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 5. buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną;
 6. umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 7. tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;
 8. współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez radę pedagogiczną oraz rodziców za źródło istotnych wartości;
 9. tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka;
 10.  umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby;  
 11. umiejętności społeczne które są niezbędne w poprawnych relacjach
  z dziećmi i dorosłymi w tym osoby starsze;
 12. za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się
  w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa
  i harmonijnego rozwoju;
 13. rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 14. kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów
  i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 15. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur.
 1. Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłym i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
  2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
  3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
  4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
   i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
  5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej;
  6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
  7. wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, taniec, plastyka;
  8. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
  9. pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
  10. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
  11. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną;
  12. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
  13. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

                                                 Rozdział 2

                                      Sposoby  realizacji  zadań

 

§ 5. 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu
o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych
w podstawie programowej i zawiera:

 • szczegółowe cele edukacyjne;
 • opis zakładanych efektów;
 • materiał edukacyjny do realizacji celów;
 • wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 1. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:
  • zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
  • zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
  • zmodyfikować program opracowany przez innego autora.
 3. Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.
 4. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb
  i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 5. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 6. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
 7. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w koncepcji pracy przedszkola, w rocznym programie pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

§ 6. 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym diagnozę dojrzałości szkolnej.

         2. Diagnozę (informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

  3. Diagnozę dojrzałości szkolnej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

                                                  

Rozdział 3

Podstawowe formy działalności przedszkola

 

§ 7. 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc  jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.

2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

1) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą;

2) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;

3) spontaniczna działalność dzieci;

4) proste prace porządkowe;

5) czynności samoobsługowe;

6) wycieczki i uroczystości w przedszkolu;

7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

8) zajęcia korekcyjno–kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

§ 8. 1. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.

2. W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki zainteresowań to: kącik czytelniczy, konstrukcyjny, plastyczno-techniczny, przyrodniczy, logopedyczny. W poszczególnych oddziałach funkcjonuje kącik Froebla i kącik muzyczny.

3. Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia, teatrem.

4. Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

§ 9. 1.  W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się naukę religii
w oparciu o odrębne przepisy prawa.

 1. Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) z zachowaniem następujących kryteriów:
 1. rodzice składają pisemne oświadczenia, do nauczyciela oddziału, do którego uczęszcza dziecko;
 2. oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może zostać zmienione przez rodziców dziecka.
 1. organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmiu wychowanków.
 2.   religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu właściwych dla danego poziomu nauczania.
 3. nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.
 4. religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:

1) w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego;

2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze  zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

        7.  Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor Przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 

DZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

 

Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola

 

§ 10. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 6.00 – 16.30w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
 3. W okresie przerwy wakacyjnej dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurujących przedszkolach.
 4. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 11. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie.

3. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków, rodzice deklarują
w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola i podpisania umowy z przedszkolem. Wszelkie zmiany tej części umowy w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola uwzględnia zmiany

z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

§ 12. 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po uzyskaniu  o pinii  organu nadzoru pedagogicznego i zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

3. Arkusz organizacji określa w szczególności:

 1. liczbę oddziałów;
 2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 3. tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego;
 4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 6. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
 7. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
 8. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

5. Ze względów organizacyjnych rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.

6. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.

 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
 2. W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę każdego oddziału:

1) jednemu nauczycielowi – w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału;

2) dwóm nauczycielom  – w przypadku powyżej 5 godzinnego czasu pracy.

 1. W grupach najmłodszych, oprócz nauczyciela, może być zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela.
 2. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.
 3.  
 4. Czas prowadzonych zajęć – w szczególności nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lata – około 30 minut.

13. Czas realizacji bezpłatnych zajęć w przedszkolu, na których realizowana jest podstawa programowa trwa od godz. 9.00  do godz. 14.00.  

14. Jednym oddziałem wychowanków opiekuje się dwóch nauczycieli wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora przedszkola, jedna woźna oddziałowa, a w grupach dzieci trzyletnich zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.

15. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez większość lat pobytu dziecka w przedszkolu lub co najmniej przez 2 lata.

16. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;

 17. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji i w porozumieniu z radą rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

18. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę                  nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się
w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.

19. Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:

 1. sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów;
 2. łazienki dziecięce;
 3. szatnie dziecięce;
 4. salę świetlicy;
 5. ogród przedszkolny.

20. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci
w ogrodzie określa regulamin placu zabaw.  

21. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

22. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki, spotkania ze specjalistami i ekspertami, przedstawicielami różnych zawodów.

23. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

 

 

Rozdział 2

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

                                

§ 13.1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

 1. realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;
 2. przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
 3. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;
 4. współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną;
 5. organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 6. wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy;
 7. spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;
 8. dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie wyłącznie urządzeń posiadających certyfikaty;
 9. ogrodzenie terenu przedszkola;
 10. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;
 11. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
 1. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe,  w szczególności poprzez:
 1. dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
 2. oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 3. umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;
 4. opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
 5. umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

 

Rozdział 3

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

§ 14.  1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w grupach całodziennych do godziny 8.30, a w grupie pięciogodzinnej o godzinie 9.00. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie.

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je
  w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.

3. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczycielki oddziału.

5. W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma ukończone 16 lat, które posiada upoważnienie od rodzica oraz  posiada legitymację  szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu przedszkola.

6. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać podpis rodziców, imię
i nazwisko osoby upoważnionej, nr dowodu osobistego osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa. 

 1. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.

8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

9. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu
z rodzicami.

 1. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 9 podjęte zostaną następujące działania:
  1. rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
  2. wystosowanie listu do rodziców dziecka;
  3. wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
 2. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 3. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.
 4. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.
 5. Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych.
 6. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 7. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne
  z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków, maści, aerozoli.
 8. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki
  i zatajanie tego faktu przed nauczycielką, zostawianie w szatni leków, aerozoli i maści itp.
 9. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 10. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
 11. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy, owsicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania
  z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

 

 

Rozdział 3

Sposób prowadzenia  innowacji pedagogicznych

 

§ 15. 1. Przedszkole może prowadzić innowację zwaną dalej „innowacją”, rozbudzając zainteresowania członków rady pedagogicznej problematyką innowacyjną;

 • innowacja, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mają na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 • innowacja, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola.
 •  
 1. wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;
 2. całe przedszkole, oddział lub grupę;
  • rozpoczęcie innowacji jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia przez dyrektora przedszkola warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
  • w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor przedszkola zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego przedszkole. Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań;
  • udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny;
  • zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji, który powinien obejmować:
 1. cel prowadzenia innowacji;
 2.  
 3. sposób realizacji;
 4. zakres innowacji;
 5. czas trwania;
 6. zasady i sposób przeprowadzenia ewaluacji;
 7. przewidywane efekty innowacji.
  • zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji
   i zapoznaje z nimi radę pedagogiczną;
  • dyrektor przedszkola wyraża zgodę na prowadzenie innowacji po uzyskaniu:
 1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
 2. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
  w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane;
 3. opinii rady pedagogicznej;
  • pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie prowadzenia innowacji;
  •  nnowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji; sposób przeprowadzenia innowacji zawarty jest w jej opis.

Rozdział 4

Organizacja zajęć dodatkowych

 

§ 16. 1. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.              

 1. Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć.
 2. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.
 3. Wybrane zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu miasta i nie wiążą sięz ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.
 4. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone odpłatne zajęcia dodatkowe.
 5. Zajęcia dodatkowe odpłatne organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.
 6. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniająpotrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 7. Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych
  w zakresie obowiązków.
 8. Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej.

 

Rozdział 5

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 17. 1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:

1) niepełnosprawności;

2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

3) szczególnych uzdolnień;

4) specyficznych trudności w uczeniu się;

5) zaburzeń komunikacji językowej;

6) choroby przewlekłej;

7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:

1) rodzicami wychowanka;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami;

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych
o charakterze terapeutycznym;

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków
  i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności
  w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 5. Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

     13. Przedszkole współpracuje z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Rozdział 6

Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego
oraz
organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 

 1. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.

                               

§ 18. 1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może być objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody organu prowadzącego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora przedszkola wraz
z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

4. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany
w orzeczeniu o potrzebie indywidulnego przygotowania przedszkolnego.

5. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z wychowankiem.

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.

8. Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8., składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

10. Dziecku objętemu  indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach
i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

§ 19. 1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.

 

                                                   

Rozdział 7

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

§ 20. 1. Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnychpotrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 ust. 11.
 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
 3. pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 4. odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;
 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

Rozdział 8

Pomoc materialna

 

§ 21. 1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy, uregulowane jest uchwałą podejmowaną przez Radę gminy. Regulamin dostępny jest
u dyrektora przedszkola.

 1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje prezydent miasta.
 2. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
 3. Dzieci posiadające decyzję administracyjną MOPRu w sprawie dofinansowania posiłków zwolnione są z opłaty żywieniowej w wysokości ustalonej przez MOPR.

§ 22. 1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.

 1. Przedszkole pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców.
 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub nauczyciela, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia w ramach środków finansowych przedszkola.

 

 

Rozdział 9

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

 

§ 23. 1.Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach gdy:

 1. rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole 2 miesiące powyżej okresu płatniczego;
 2. absencja dziecka trwa ponad co najmniej 7 dni bez uzasadnionej przyczyny;
 3. gdy zachowania dziecka, zagrażają jego bezpieczeństwu i innych wychowanków;
 4. rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.
 5. W przypadku utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie
 1. Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. zwołuje zebranie rady pedagogicznej, którą zapoznaje z podjętymi działaniamiustalającymiprzyczynyskreślenia dziecka z listy.
 2. Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąćuchwałę w danej sprawie, zgodnie ze swoimregulaminem i wykonanie uchwały powierza dyrektorowi przedszkola.
 3. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 4. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 5. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

 

Rozdział 10

Zasady odpłatności  za przedszkole

 

§ 24. 1. Działalność przedszkola jest finansowana przez gminę Miasto Szczecin oraz rodziców  – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego reguluje uchwała rady Miasta Szczecin

3. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

 1. opłaty za realizowane przez przedszkole świadczenia i usługi w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć;
 2. opłaty za wyżywienie.
 1. Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, pobierane są w wysokości 1 zł,
  a w przypadku rodzeństwa – stosownie do § 5 Uchwały Rady Miasta Szczecin, za każdą rozpoczętą godzinę (słownie: jeden zł), przy czym opłata ta nie dotyczy dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Miesięczna opłata za świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze stanowi iloczyn stawki godzinowej oraz miesięcznej sumy godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wskazanych przez rodziców.
 3. Miesięczna opłata za wyżywienie dziecka stanowi iloczyn liczby dni zadeklarowanych oraz stawki.
 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za realizowane świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania podlega zwrotowi. .Rozliczenie następuje poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu lub zwrot opłaty.
 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy zgłoszony dzień nieobecności. Rozliczenie następuje poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu lub zwrot opłaty.
 6. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: osobiście, telefonicznie lub mailem najpóźniej do godziny 8:30 danego dnia.
 7. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów elektronicznego systemu ewidencji.
 8. Za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie

i opiekę przedszkole może zwolnić lub obniżyć rodziców w sytuacji gdy:

 1. do przedszkola jednocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny w wieku
  z wyłączeniem dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
 1. Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola.
 2. Wyliczoną opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
 3. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego. Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty zażywienie.
 4. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
 5. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
 6. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicyprzedszkola.
 7. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 8. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, do 10 dnia danego miesiąca z góry.

 

 

Rozdział 11

Ws


Ostatnia aktualizacja: 2018-02-20